logo

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Miss Wax en een cliënt waarop Miss Wax deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wanneer een cliënt bij Miss Wax een behandeling geniet, gaat zij automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

2. INSPANNINGEN MISS WAX
Miss Wax zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Miss Wax zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. AFSPRAKEN
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Miss Wax melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Miss Wax het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Miss Wax de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Miss Wax moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. BETALING
De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Miss Wax vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de store. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY
De cliënt voorziet Miss Wax vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Miss Wax aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Miss Wax neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem of op een klantenkaart. Miss Wax behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Miss Wax zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

6. AANSPRAKELIJKHEID
Miss Wax is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Miss Wax is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen en/of medicijngebruik. Miss Wax is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

7. BESCHADIGING & DIEFSTAL
Miss Wax heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Miss Wax meldt diefstal altijd bij de politie.

8. KLACHTEN
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de directie van Miss Wax. Miss Wax moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Miss Wax de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.